Algemene voorwaarden

Voorwaarden gebruik website

Dit is de website FRENT / VAN DEN BRANDEN BVBA
De zetel van FRENT / VAN DEN BRANDEN BVBA is gevestigd:
Matenstraat 197
BE-2845 Niel
BTW-nummer: BE 0411 102 727

De hiernavolgende algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn op de verhuur van alle voertuigen die u terugvindt op de website van FRENT . Het feit dat de klant onderhavige voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat hem geenszins van hun toepassing. Bij het reserveren van onze voertuigen bent u gebonden door en aanvaardt u deze algemene voorwaarden. FRENT behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing, dit naar eigen goeddunken.

Prijzen

Alle prijzen zijn aangeduid in euro. Deze prijzen zijn steeds vermeld inclusief en exclusief BTW, doch exclusief andere kosten (afkoop verzekering, brandstofverbruik en milieutoeslag). Voormelde opsomming is niet limitatief. De betaling wordt uitgevoerd in euro. FRENT heeft het recht de aangeduide prijs te wijzigen voor u een bestelling plaatst.

Bevestiging per e-mail

Elke reservering via de website zal zo spoedig mogelijk bevestigd worden per e-mail. U krijgt altijd een e-mail ter bevestiging van de goede ontvangst van uw reservering. Mocht het voertuig niet voorradig zijn, dan melden we dit ook via e-mail. We geven via een tweede e-mail aan wanneer de door u gemaakte reservatie effectief ingeboekt is in de planning. U kan uw bestelling wijzigen of annuleren – 2 maand op voorhand – via een e-mail naar info@frent.be

Afhaling voertuig bij frent

U kan het gereserveerde voertuig afhalen in . U brengt bij voorkeur een print van uw reservatieformulier mee naar de winkel. Hierop staan de gereserveerde modellen en prijzen vermeld. Bij niet afhalen of laattijdige annulering van het gereserveerde voertuig wordt u 150 euro aangerekend.

Overmacht

FRENT is niet verantwoordelijk voor verlies of schade berokkend door oponthoud of door het niet-uitvoeren van haar verplichtingen vervat in deze voorwaarden, indien deze veroorzaakt zijn door staking, bezetting, rellen, oorlog, brand, overmacht, ongevallen, gebreken of tekorten bij de leveranciers van FRENT, beperkingen opgelegd door de overheid, het niet-toekennen van import- of exportlicenties, onderworpenheid aan de wet, voorschriften of bevel, of te wijten aan andere omstandigheden of oorzaken die effect zouden hebben op het slecht uitvoeren van deze voorwaarden, of om het even welke omstandigheid buiten de macht van FRENT.

Bevoegde instanties en rechtspraak

De verhuur van goederen is volledig onderworpen aan de Belgische wetgeving, enkel het vredegerecht van het zevende kanton te Antwerpen en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn bevoegd.

Hoofdingen en verbreking

Alle hoofdingen van deze voorwaarden zijn enkel bedoeld als handige referentie en maken geen deel uit van deze voorwaarden. Deze hoofdingen zijn niet van toepassing bij de interpretatie of verklaring van deze voorwaarden. Indien een bepaalde bepaling of bewoording in deze overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar zou worden of zou verklaard worden, wegens om het even welke reden, dan zal deze bepaling of bewoording uitvoerbaar blijven voor zover wettelijk mogelijk, en zal de geldigheid, wettelijkheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele manier getroffen of beïnvloed worden.

Gebruik van elektronische communicatie

De reservatie van voertuigen op de FRENNT-website gebeurt elektronisch. Zodoende bent u ermee akkoord dat FRENT elektronisch met u communiceert. Het is FRENT toegestaan u e-mailberichten en andere mededelingen te sturen m.b.t. uw reservering via het internet.
Voor zover toegestaan door de wet, bent u ermee akkoord dat bovenstaande elke wetgeving vervangt die andere methodes of timing voorschrijft m.b.t. de ontvangst van kennisgeving aangaande uw bestelling.
FRENT is gerechtigd berichten via andere weg te sturen, bijv. per post, en heeft ook het recht geschreven berichtgeving te ontvangen indien deze wijze elders in de overeenkomst gespecificeerd is.
Voor zover toegestaan door de wet, bent u, in het geval van betwisting, ermee akkoord de aanvaardbaarheid van bewijsstukken van een bestelling, berichtgeving, mededeling of boodschap via elektronische weg tussen de partijen binnen deze overeenkomst niet te betwisten.

Recht op toegang van uw gegevens

U heeft steeds het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. U kan ons daarvoor steeds contacteren via e-mail: info@frent.be

Huurvoorwaarden

Artikel 1:

Onderhavige en bijgevoegde gedetailleerde en beschreven overeenkomst is een huurcontract. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders zal/zullen geen ander recht en/of titel kunnen uitoefenen dan deze voortvloeiend uit deze overeenkomst en in de mate dat zij hierna worden bepaald, verduidelijkt of beperkt. Onderhavige algemene voorwaarden voor verhuring beheersen het contract bij uitsluiting van al de andere en nemen voorrang op de eventuele algemene voorwaarden van de huurder.

Artikel 2:

De verhuring wordt toegestaan voor een termijn zoals in huidig contract toegestaan. Indien de huurder de lopende huurovereenkomst tegen het einde van de overeengekomen huurperiode wenst te verlengen, zal zij/hij dit ter plaatse ofwel op het filiaal van de verhuurder ofwel schriftelijk dienen aan te vragen (per fax of per e-mail) aan de verhuurder. De lopende huurovereenkomst zal dan desgevallend worden aangepast of een nieuwe huurovereenkomst zal worden opgesteld. De aanvraag tot verlenging dient ten minste 24 uur vóór het einde van de overeengekomen huurperiode te geschieden. Bij gebreke aan vervulling van één van deze voorwaarden zal de huurovereenkomst automatisch verlengd worden aan dezelfde tarieven en voorwaarden zoals in de laatste overeenkomst werd overeengekomen en dit tot op het ogenblik dat het voertuig terug wordt binnengeleverd. Deze voorwaarden zijn zowel van toepassing bij vrijwillige als bij gedwongen stilstand van het voertuig. De huurder draagt de volledige verantwoordelijkheid om het voertuig tijdig binnen te leveren. De voertuigen dienen op eigen verantwoordelijkheid van de huurder steeds tijdens de kantooruren te worden binnengeleverd. Indien dit onmogelijk zou blijken blijft de huurder aansprakelijk voor al de mogelijke schade die op het voertuig wordt aangetroffen tot de verhuurder in bezit is van zowel sleutel(s), voertuig en alle documenten en toebehoren. De verhuurder heeft tevens het recht om al de bijkomende kosten, in de breedste zin van het woord, die gemaakt dienen te worden om het voertuig terug in haar bezit te krijgen, als daar zijn: takelkosten, wegentaks, douanekosten, repatriëringkosten, stallingkosten, enz. (voormelde opsomming is niet limitatief), aan te rekenen aan de huurder. Ingeval de klant verzaakt aan een door hem geplaatste reservatie of bestelling en derhalve het voertuig niet afhaalt is art 79, 2° WHP van toepassing. Werd echter niet afgezien van de reservatie of bestelling zoals bedoeld in art 79, 2° WHP zal een schadeloosstelling aan de klant worden aangerekend ten bedrage van 100 euro. De huurder die nalaat het voertuig op het einde van de overeenkomst terug te brengen bij de verhuurder, stelt zich bloot aan strafrechtelijke en burgerrechtelijke vervolgingen.

Artikel 3:

De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders verbindt/verbinden er zich toe, in geval van gegronde reden en gemotiveerd verzoek, de wagen aan de verhuurder vrij te geven, zonder hiervoor aanspraak te kunnen maken op welke vergoeding ook. Met inachtneming van rechten en verplichtingen van beide partijen, zoals voortvloeiend uit het huurcontract, kan de verhuurder te allen tijde het verhuurde voertuig door een ander vervangen. De verhuurder zal nooit een vergoeding verschuldigd zijn aan de huurder volgens de hierbij gegeven, niet beperkende gevallen: vertraging van het transport, averij aan de goederen, werkloosheid van het personeel, terroristische aanslagen, enz.

Artikel 4:

 1. De voertuigen worden ter beschikking gesteld aan de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders in één van de uitbatingplaatsen van Frent
 2. De voertuigen zijn voorzien van alle officiële documenten, zoals vereist door de reglementering op het verkeer. De huurder heeft te zijnen laste de documenten en vergunningen, vereist door de wet om zijn beoogde verrichtingen tot een goed einde te brengen.
 3. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders erkent/herkennen het voertuig in goede staat van werking te hebben ontvangen, voorzien van een volledige uitrusting en de wettelijk voorziene bijbehoren. In geval er boordbescheiden zouden zijn verloren gegaan tijdens de verhuring, zal de huurder een schadevergoeding betalen, in verhouding tot de door de verhuurder geleden schade, dewelke onmiddellijk eisbaar is.

Artikel 5:

 1. Geen enkele publiciteit mag op het voertuig worden aangebracht, behalve deze uitdrukkelijk en schriftelijk toegestaan door de verhuurder.
 2. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders verbindt/verbinden er zich toe:
  • Het voertuig te gebruiken als een goede familievader, en voor het gebruik waarvoor het bestemd werd. Aldus is het verboden in het voertuig goederen te laden die schade kunnen toebrengen, hetzij door de aard ervan, de verpakking ervan, of de vasthechting ervan. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders verbindt/ verbinden er zich toe geen goederen te laden, die gevaarlijk zijn, of die gereglementeerd zijn door de wegenadministratie, daar waar hij niet over de vereiste vergunningen zou beschikken.
  • Geen enkel misbruik van het voertuig te maken, zoals overdreven snelheid, laden boven het toegelaten gewicht, gebruik maken van een aanhangsel met kabels of stangen.
  • Het voertuig onder geen enkel beding te gebruiken voor onwettige activiteiten of verboden doeleinden (zowel binnen de grenzen van België als daarbuiten).
  • Geen enkele verandering aan het voertuig aan te brengen.
  • Het voertuig niet af te staan, zowel ten bezwarende als ten kosteloze titel, alsook om het voertuig te allen tijde enkel zelf of door de op het contract limitatief opgegeven bestuurders te (laten) besturen. In geval van overtredingen of ongevallen veroorzaakt door niet opgegeven bestuurders of huurders, zal de veroorzaakte schade niet verzekerd zijn, niettegenstaande er zelfs een afkoopsom en/of verzekering werd overeengekomen. De huurder en de opgegeven bestuurders blijven in dit geval hoofdelijk en solidair aansprakelijk voor al de veroorzaakte schade, boetes en retributies, alsook voor de administratieve kosten.
  • De verhuurder te vergoeden voor alle kosten voor ontsmetting en reiniging die noodzakelijk zijn ingevolge het vervoer van levende dieren, kadavers, vis, mest- en chemische stoffen, enz.

Artikel 6:

De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders zijn steeds samen (hoofdelijk en solidair) aansprakelijk voor de overtredingen die worden begaan met het voertuig, ongeacht wie op dat ogenblik het voertuig bestuurde, zelfs voor diegene gemaakt door derden waaraan de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders volgens deze overeenkomst het voertuig niet had mogen afstaan. Zij zullen alle boetes, belastingen, retributies en/of vergoedingen dienen te betalen die hieruit voortvloeien.
De huurder en/of de bestuurders verklaren te beschikken over geldige identiteitspapieren en een geldig rijbewijs voor het gehuurde voertuig. De huurder/bestuurder zal het voertuig enkel gebruiken voor het doel waarvoor het bestemd is. Gebruik voor onwettige of verboden doeleinden of voor een wedstrijd, sportprestatie of welke andere prestatietest ook is verboden. Alle schade die hierdoor zou ontstaan aan het voertuig en/of aan derden zal integraal ten laste worden gelegd van de huurder en contractueel bepaalde bestuurder, zonder tussenkomst van de verzekering. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders verbinden zich er tevens toe alle nuttige maatregelen te treffen ter voorkoming van verkeerdelijk, onrechtmatig en/of niet contractueel gebruik van het voertuig, door zichzelf als door derden (o.a. slotvast achterlaten met gebruik van stuurstang) De huurder zal, in geval van inbeslagname of verbeurdverklaring van het voertuig, om welke reden ook, de verhuurder integraal vrijwaren voor alle vorderingen en kosten die hieruit zouden voortvloeien.

Artikel 7:

Het verbruik van de brandstof is steeds en integraal ten laste van de huurder die de juiste brandstof zal gebruiken naargelang de technische vereisten opgelegd door de fabrikant van het voertuig. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders zullen dagelijks het water- en oliepeil nazien en dit minstens op het minimumpeil houden, en eveneens het antivriesgehalte controleren en zonodig bijvullen. In geval van nalatigheid hierop is de schade volledig voor rekening van de huurder. Op eerste vraag van de verhuurder verbinden de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders er zich tevens toe het gehuurde voertuig voor periodiek onderhoud tijdig binnen te brengen. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders zullen onmiddellijk alle defecten en gebreken aan het voertuig aan de verhuurder melden. Indien onderweg een herstelling nodig zou blijken, moet deze toevertrouwd worden aan de verhuurder. Indien zulks onmogelijk zou blijken, dient de huurder vooraf het schriftelijk akkoord van de verhuurder te bekomen, alvorens het voertuig door een derde te laten herstellen.
Elke herstelling, uitgevoerd zonder de expliciete toestemming van de verhuurder, zal exclusief ten laste van de huurder blijven. Uitzondering wordt gemaakt voor spoed- eisende tussenkomsten, die het behoud van het voertuig moeten verzekeren (bijv. brand). De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders verbinden er zich toe het voertuig steeds op zijn (hun) kosten terug te brengen bij de verhuurder. Bij eventuele bandbreuk zal (zullen) de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders, teneinde de schade zoveel mogelijk te beperken, er voor zorgen dat het reservewiel onmiddellijk wordt gemonteerd en dat de lekke band dadelijk wordt hersteld. Ingeval de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders nalaten zulks te doen, hetgeen kan worden vastgesteld aan de hand van de schade aan de band, is (zijn) de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders gehouden om de waarde van een nieuwe band van hetzelfde type aan de verhuurder te betalen. Kosten door de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders gemaakt, en waarvoor hij het voorafgaand en schriftelijk akkoord van de verhuurder heeft bekomen, zullen hem enkel worden terugbetaald indien de desbetreffende facturen worden opgesteld ten aanzien van FRENT VAN DEN BRANDEN matenstraat 197 2845 Niel

Artikel 8:

Bij elke verhuring, en voor elk voertuig, wordt een tegensprekelijke schadefiche opgesteld, die de staat van het voertuig weergeeft op het moment van de aanvang van de huur. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders zijn steeds samen (hoofdelijk en solidair) aansprakelijk voor elke dak- en transportschade, zijnde schade veroorzaakt aan het voertuig door de lading, evenals voor dakschade, zijnde alle schade die veroorzaakt wordt door het niet respecteren van de vrije hoogte van het gehuurde voertuig. In deze gevallen kan de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurder geen aanspraak maken op enige vrijstelling of ontlasting van aansprakelijkheid, zodat hij de totaliteit van de schade aan het ganse huurvoertuig met inbegrip van schade aan de chassiscabine, de laadklep, als aan het volledige koetswerk en laadkast aan de verhuurder zal vergoeden.

Artikel 9:

Bij ongeval is de huurder verplicht de verhuurder hiervan onmiddellijk en uiterlijk binnen de 24 uur schriftelijk in kennis te stellen. De huurder neemt uitdrukkelijk de verplichting op zich binnen de 8 dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur, alle herstellingskosten aan de verhuurder te vergoeden ten gevolge van het ongeval waarin hij werd betrokken, onafgezien van zijn burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid hiervoor. Indien deze kosten nadien door een verzekeraar zouden worden vergoed, zal de huurder daarvan terugbetaling ontvangen, onder aftrok van de vrijstelling, zoals contractueel bepaald. Indien de huurder hierom verzoekt, zal hij na integrale betaling van de volledige herstellingskosten gesubrogeerd worden in de rechten van de verhuurder, tegenover iedere aansprakelijke derde of verzekeraar. Deze subrogatie zal alsdan het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke overeenkomst. Tevens zal de huurder steeds, en binnen de 24 uur na het ongeval, een duidelijke en volledig ingevulde en ondertekende ongevalsaangifte aan de verhuurder doen toekomen, vergezeld van het nummer van het proces-verbaal dat wordt opgesteld door de politionele overheden van de plaats waar het ongeval of de schade zich hebben voorgedaan. Bij verzuim van aangifte van ongeval, verliest de huurder alle rechten op de bestaande verzekeringspolis en blijven alle gevolgen en kosten daarvan, integraal te zijnen laste. De huurder en/of bestuurder mag geen aansprakelijkheid erkennen en zal onmiddellijk elke ingebrekestelling, assignatie en andere documenten aan de verhuurder overmaken.
De huurder neemt kennis dat alle inzittenden tijdens het gebruik van het gehuurde voertuig verzekerd zijn in burgerlijke aansprakelijkheid, ongeacht de aansprakelijkheid van de contractueel opgegeven bestuurder. Het aantal inzittenden is bepaald door de homologatie van het voertuig en mag geenszins overschreden worden. De contractuele opgegeven bestuurder is niet verzekerd voor lichamelijk letsel ten gevolge van een ongeval waarbij zijn aansprakelijkheid betrokken is. De repatriëring van personen is niet inbegrepen in de huurovereenkomst. Wij raden aan bij gebruik in het buitenland van het gehuurde voertuig een reis-/bijstandsverzekering af te sluiten voor bestuurder en inzittenden van het gehuurde voertuig.

Artikel 10:

De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders verklaart/verklaren uitdrukkelijk door de ondertekening van het contract, door de eenvoudige in ontvangstneming van het gehuurde voertuig en/of gereedschappen en materialen, kennis te hebben genomen van de gebruiksaanwijzing en handleiding. Hij/zij verklaart/verklaren tevens, voor zover deze wettelijk vereist, over de nodige vergunningen te beschikken alsook over voldoende ervaring voor het gebruik of het besturen van het gehuurde voertuig.

Artikel 11:

Zodra diefstal of verdwijning van het gehuurde voertuig door de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders wordt vastgesteld, zal/zullen hij/zij hiervan onmiddellijk aangifte doen bij de politie en binnen de 24 uur aan de verhuurder de gegevens overmaken van het opgestelde proces-verbaal, alsook hiervan een duidelijk leesbare kopie overmaken. Bij gebreke hieraan of laattijdige aangifte zal de huurder in geen enkel geval meer aanspraak kunnen maken op haar verzekering (omnium zonder afkoop) en zal zij de volledige schade aan de verhuurder dienen te vergoeden. Hetzelfde geldt van zodra brand wordt vastgesteld van het gehuurde voertuig.

Artikel 12:

De huurder blijft steeds aansprakelijk voor de betaling aan de verbaliserende of vaststellende instantie van de opgelopen boetes, van belastingen of van retributies ten gevolge van overtredingen in de ruimste zin van het woord. Per opgelopen belasting, retributie en/of boete zal er bovendien voor de administratieve verwerking door de verhuurder, steeds een administratieve kost van 30 euro per boete/belasting/retributie worden aangerekend aan de huurder.

Artikel 13:

 1. De waarborg geëist bij de ondertekening van de huurovereenkomst moet contant betaald worden. Hij wordt pas aan de huurder en/of borgsteller teruggegeven bij het terug binnenbrengen van het gehuurde voertuig, en nadat een tegensprekelijke staat van het voertuig werd opgemaakt waaruit blijkt dat geen schade aan het voertuig werd vastgesteld, en a fortiori nadat alle sommen die de huurder aan de verhuurder zou verschuldigd zijn, aan laatstgenoemde werden betaald. De ingehouden waarborgsommen kunnen door de verhuurder toegerekend worden op alle, door de huurder aan de verhuurder verschuldigde bedragen.
 2. De verhuringen zijn onderworpen aan de huurprijs in huidige overeenkomst vastgesteld. De huurprijzen worden voor elk type voertuig vastgelegd, eveneens op basis van een kilometerforfait, beschreven op de huidige overeenkomst. De supplementair afgelegde kilometers zullen het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke rubriek bij facturering. De bij deze overeenkomst vastgelegde prijsafspraken primeren te allen tijde op voorafgaande offertes, prijslijsten of gemaakte afspraken.
 3. Betaling: bij borgstelling d.m.v. een kredietkaart, geeft de borgsteller d.m.v. zijn handtekening op de voucher, of door input van zijn persoonlijke elektronische code op de terminal, die de verhuurder verbindt met de financiële instelling, alsook door paraaf/handtekening op het huurcontract, de toelating aan de verhuurder om het verschuldigde bedrag te innen.

Artikel 14:

De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders verklaart/verklaren het gehuurde voertuig voor vertrek in goede mechanische staat, zonder defecten te hebben ontvangen en de goede werking van remmen, lichten en kilometerteller te hebben gecontroleerd. Hij verbindt er zich toe het voertuig in dezelfde staat terug te brengen, met dezelfde uitrusting, afgezien van de normale slijtage. Alle beschadigingen, van welke aard ook, vallen volledig ten laste van de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurder. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders verklaart/verklaren tevens te hebben vastgesteld dat de kabel van de kilometerteller bij voertuigen uitgerust met tachograaf (zowel analoog als digitaal) door een lood gemerkt werd. Indien tijdens het gebruik of bij de inlevering zou worden vastgesteld dat één van deze merktekens verwijderd of beschadigd zouden zijn, zal de huurder een forfaitaire vergoeding à rato van 600 kilometer per dag verschuldigd zijn aan de verhuurder.

Artikel 15:

Behoudens andersluidende bepalingen op de huidige overeenkomst zijn alle facturen van de verhuurder op de voorziene vervaldag onmiddellijk en contant betaalbaar. Elke factuur die niet op haar vervaldag is betaald, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitair schadebeding, gelijk aan 10% van het totaal factuurbedrag, met een minimum van 50 euro. Bovendien zal elke factuur die niet op de vervaldag werd betaald van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 10% per jaar opleveren, tot op de dag van volledige betaling. Bovendien kan de verhuurder bij gebreke aan betaling van enige factuur op haar vervaldag, of ingeval de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders nalaat/nalaten één of meerdere van de contractuele verplichtingen te voldoen, doen overgaan tot ontbinding van huidige overeenkomst. Indien de huurder kan aantonen dat de verhuurder zijn contractuele verbintenissen niet zou hebben nageleefd, dan zal de verhuurder aan de huurder tevens een schadevergoeding verschuldigd zijn van maximaal 10% op het factuurbedrag en indien de verhuurder bepaalde bedragen die zij zou verschuldigd zijn aan de huurder niet tijdig betaalt, zal er tevens een gelijkaardige intrest verschuldigd zijn op deze bedragen aan de huurder.

Artikel 16:

Het laden of vervoeren van gevaarlijke producten onder ADR-reglementering is verboden, behoudens voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de verhuurder.

Artikel 17:

Onderhavige overeenkomst wordt beheerst door de rechtsregels van toepassing in België. In geval van betwisting omtrent één of meer bepalingen van de huurovereenkomst, zullen enkel het Vredegerecht van het zevende kanton te Antwerpen en de Rechtbanken van het gerechtelijk Arrondissement Antwerpen bevoegd zijn.

“De consument heeft het recht aan de verhuurder mede te delen dat hij afziet van de huur, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 7 werkdagen na de bestelling en ten laatste 48 uur voor de afhaling van het voertuig. Bij gebreke hieraan zal er een administratieve boete aangerekend worden van 150 euro.”

Artikel 18:

De huurder moet het gehuurde voertuig in dezelfde staat terugbrengen als het voertuig geleverd is. Het voertuig wordt in propere staat voorzien aan de huurder en moet terug proper afgeleverd worden.

Voor de huur bij externe partners:

 De bestuurder van de huurwagen moet minstens 1 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, voorlopige rijbewijzen zijn dus uitgesloten.

Bovendien moet de bestuurder minstens 23 jaar oud zijn,

Artikel 19:

De voertuigen zijn voorzien van een tracking systeem dat de positie van de wagen doorgeeft aan de verhuurder.